Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
stażysta  
E-mail
sekretariat.lebork@straz.gda.pl  
Telefon
59 863 33 11 w. 31  
Fax
 
Data składania
2019-12-12  
Data wygaśnięcia
2020-11-30  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
lęborski  
Gmina
Lębork
Miasto
Lębork  
Ulica
ul. Mieczysława Stryjewskiego  
Numer budynku
37  

                                                                                                  Lębork,  29  listopada 2019 r.

 

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Lęborku

ul. Stryjewskiego 37, 84-300 Lębork

               

 

  PK. 1110.5.1.2019.ME           

 

                                                  

OGŁOSZENIE

 O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LĘBORKU NA ROK 2019

 

 1. INFORMACJE WSTĘPNE:
 2. Komendant  Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko STAŻYSTA (STRAŻAK) w służbie przygotowawczej w codziennym systemie służby (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – Samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych) z możliwością awansowania na wyższe stanowiska służbowe po kolejnych latach służby (docelowo: starszy inspektor).
 3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku, zwanej dalej „komisją”, która zapoznaje kandydata z celem, zakresem
  i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672).
 4. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
  1. Ocena złożonych dokumentów (podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej  oraz życiorys);
  2. Test sprawności fizycznej i próba wydolnościowa (przed rozpoczęciem etapu kandydat okazuje dokument potwierdzający tożsamość oraz posiada zaświadczenie lekarskiedopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej i teście sprawności fizycznej);
  3. Ocena złożonych dokumentów ( kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby; kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności; zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne PSP, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej);
  4. Rozmowa kwalifikacyjna;
  5. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
 5. Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, przeprowadza test sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną.
 6. Nabór do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku rozpoczyna się z dniem ogłoszenia.

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia:    1

Rodzaj stanowiska:                                                   stażysta

Stanowisko docelowe (etatowe):                                starszy inspektor

System pełnienia służby:                                          codzienny (system 8-godzinny)

Miejsce pełnienia służby                                           Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Lęborku         
ul. Stryjewskiego 37

 

 1. OPIS STANOWISKA:
 2. Organizowanie i tworzenie na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku zaplecza technicznego oraz warunków zapewniających utrzymanie urządzeń, środków transportu oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego we właściwym stanie technicznym.
 3. Prowadzenie gospodarki materiałami pędnymi i smarnymi, sprzętem i armaturą gaśniczą oraz środkami gaśniczymi, a w szczególności:
 4. planowanie zużycia paliw, smarów i płynów eksploatacyjnych, przygotowywanie stosownych dokumentów do zaopatrzenia w paliwa, smary i płyny eksploatacyjne;
  1. nadzorowanie zużycia paliw i smarów przez samochody i inny sprzęt silnikowy;
  2. prowadzenie wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej;
  3. zabezpieczenie materiałów pędnych przed kradzieżą;
 5. planowanie i przygotowywanie zamówień na sprzęt i armaturę gaśniczą oraz środki gaśnicze.
 6. Planowanie i nadzorowanie obsług technicznych i napraw pojazdów, samochodów, motopomp, agregatów i innego sprzętu silnikowego.
 7. Sprawowanie nadzoru nad pracą kierowców JRG oraz innymi funkcjonariuszami wykonującymi prace przy pojazdach i sprzęcie silnikowym.
 8. Prowadzenie kart pracy pojazdów, sprzętu i urządzeń, książki napraw pojazdów.
 9. Prowadzenie magazynu zwrotów części używanych i magazynu podręcznego.
 10. Kwalifikowanie sprzętu, pojazdów samochodowych i przyczep do napraw, przekazywanie sprzętu JRG do naprawy i odbiór po naprawie oraz składanie wniosków dotyczących kasacji sprzętu silnikowego.
 11. Przestrzeganie terminowego przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych, diagnostycznych oraz przygotowanie pojazdów i sprzętu pożarniczego do tych przeglądów w zakresie sprawności technicznej.
 12. Rejestrowanie nowych samochodów i pojazdów oraz planowanie przeglądów rejestracyjnych.
 13. Nadzorowanie terminowego przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych i badań dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych oraz innych urządzeń zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach szczegółowych.
 14. Nadzorowanie utrzymania pomieszczeń zaplecza technicznego i garaży w należytej czystości.
 15. Planowanie gospodarki transportowej, przydział samochodów do realizacji zadań przez  stanowiska służby i pracy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży w Lęborku oraz innymi instytucjami.
 16. Dokumentowanie zamówień (zapotrzebowań) na przejazd pojazdów zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki transportowej.
 17. Realizowanie zadań z zakresu funkcjonowania Systemu Przetwarzania Danych.
 18. Realizacja zadań z zakresu funkcjonowania „Systemu Obsługi Dofinansowań dla OSP” i innych form dofinansowań.
 19. Pełnienie służby operacyjno– technicznej.
 20. Zastępowanie Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kwatermistrzowskich w razie jego nieobecności, w zakresie każdorazowego określenia zadań.
 21. Zapewnienie sprzętu na zawody sportowo-pożarnicze organizowane przez OSP i Komendę Powiatową PSP.
 22. Występowanie z wnioskami do bezpośredniego przełożonego wynikającymi z analizy stanu technicznego sprzętu, pojazdów, samochodów, obiektów, budynków, strażnic OSP.
 23. Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów.
 24. Przestrzeganie obowiązujących regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w tym szczególnie w zakresie BHP.
 25. Uczestniczenie w pracach komisji socjalnej w Komendzie Powiatowej PSP w Lęborku,
  w charakterze członka tej komisji.
 26. Uczestniczenie w pracy komisji do przeprowadzania postępowania w przypadkach szkód
  w mieniu Komendy Powiatowej PSP w Lęborku, w charakterze członka tej komisji.
 27. Uczestniczenie w pracy komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Komendzie Powiatowej PSP w Lęborku, w charakterze członka tej komisji.
 28. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności, bieżące śledzenie wydawanych  przepisów prawnych, instrukcji, rozkazów i zarządzeń.
 29. Posiadanie wysokiej, odpowiedniej dla zajmowanego stanowiska wiedzy i umiejętności zawodowych.
 30. Stałe doskonalenie organizacji wewnętrznej oraz metod działania i stylu pracy.
 31. Przestrzeganie właściwej formy opracowywania dokumentów i parafowanie ich.
 32. Zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na posesji Komendy Powiatowej Komendy.
 33. Wykonywanie poleceń Komendanta Powiatowego mających na celu wykonanie zadań
  z zakresu działania Komendy Powiatowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

 1. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
 2. Wymagania stawiane kandydatom reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.):
  1. posiada obywatelstwo polskie;
  2. niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe;
  3. korzysta z pełni praw publicznych;
  4. posiada co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;
  5. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe właściwemu Ministrowi ds. Wewnętrznych po zakończeniu ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego);
  6. uregulowany stosunek do służby wojskowej (tzn. po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej. Warunek ten nie dotyczy kobiet).
 3. Dodatkowe preferencje dotyczące kandydatów:

 

 1. Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak;
 2. Posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa;
 3. Posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa;
 4. Posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżyniera bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
 5. Uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.);
 6. Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP;
 7. Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP + RT;
 8. Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP + RT + RW;
 9. Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r.

Wyjaśnienie skrótów:

SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych;

RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;

RW – szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

 1. Ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
 2. Prawo jazdy kat. C; C+E.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

V.1. Kandydat w terminie od 29 listopada do 12 grudniabr. składa następujące dokumenty i oświadczenia, które kandydat zobowiązany jest złożyć, przystępując do postępowania kwalifikacyjnego:

 

 1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (podpisane własnoręcznie).
 2. Życiorys – należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego (podpisane własnoręcznie).
 3. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy lub w pokoju nr 102 (Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych)  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 1. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej danej jednostki i w jej siedzibie.

Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy lub w pokoju nr 102 (Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych)  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 1. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy lub w pokoju nr 102 (Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych)  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 1. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy lub w pokoju nr 102 (Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych)  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 1. Aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej i teście sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu (koszt badań pokrywa zainteresowany); Dopuszcza się przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej.
 2. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i niewnoszeniu roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej.

Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy lub w pokoju nr 102 (Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych)  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 1. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy lub w pokoju nr 102 (Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych)  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

V.2. Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie od23 do 31 grudnia br.składa pozostałe nw. dokumenty:

 1. Kserokopie świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;
 3. Kserokopie książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, kopie tych stron książeczki wojskowej, które uwidaczniają dane osobowe kandydata, informacje o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (wpis przeniesiony do rezerwy) lub zaświadczenie z WKU o uregulowanym stosunku do służby wojskowej – Nie dotyczy kobiet.

 

UWAGA:

Dokumenty określone w pkt. V.1. muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów (każda zapisana strona) należy umieścić adnotację: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data i własnoręczny podpis kandydata.

Informujemy, że wymagane oświadczenia można pobrać ze strony internetowej komendy (http://strazpozarnalebork.pl/)lub w komórce ds. kadrowych Komendy Powiatowej PSP w Lęborku (od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30).

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania oraz wzorów dokumentów można uzyskać w Komendzie Powiatowej PSP w Lęborku ul. Stryjewskiego 37 pokój 102 (Samodzielne Stanowisko Pracy ds. kadrowych), Tel. (59) 863 33 66 wew. 31 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30).

Po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny wykorzystywany podczas całego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wymaganych dokumentów w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r.w sekretariacie Komendy osobiście, pokój nr 101 lub za pośrednictwem poczty na adres:       
Komenda Powiatowa     
Państwowej Straży Pożarnej    
84 – 300 Lębork  
ul. Stryjewskiego 37
      
z dopiskiem „Nabór do służby (samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych 2019 – Imię i Nazwisko”

UWAGA:

Oferty otrzymane po terminie (za datę przyjęcia oferty liczy się bezwzględnie data wpływu wymaganych dokumentów do Komendy Powiatowej PSP w Lęborku, a nie data nadania na poczcie tj. 12 grudnia 2019 r.) lub niekompletne, w tym z niepodpisanymi dokumentami przez kandydata nie będą brane pod uwagę.

Przedłożenie innych dokumentów (lub druków) niż wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu w pkt. V.1. niezłożenie w terminie do 12 grudnia 2019 r.kompletu dokumentów, brak jakiegokolwiek dokumentu czy oświadczenia wymienionego w ogłoszeniu lub złożenie dokumentu niespełniającego wymagań określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie oferty kandydata w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.

Osoby zakwalifikowane do IV etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej składają dokumenty, o których mowa w pkt. V.2. w zaklejonej kopercie z umieszczonym na niej numerem identyfikacyjnym kandydata  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, ul. Stryjewskiego 37 w terminie od 23 do 31 grudnia 2019 r.do godz. 1530.

 

 1. INNE DANE:
 2. Komisja zakwalifikuje do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Lęborku osoby, które zaliczając cały proces kwalifikacyjny, osiągną najlepsze wyniki.
 3. Listy   kandydatów  zakwalifikowanych do kolejnych etapów postępowania, zawierające numery kandydatów wraz z wyznaczonym terminem kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego będą zamieszczane na stronie internetowej Komendy i Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP  Lęborku:

http://strazpozarnalebork.pl/,      

http://78n31crtll.bip.gov.pl/,
oraz na tablicy ogłoszeń, w holu głównym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37. 

 1. Ofertę odrzuconą kandydat będzie mógł odebrać w komórce ds. kadrowych w terminie
  14 dni od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

P R Z E B I E G    P O S T Ę P O W A N I A    K W A L I F I K A C Y J N E G O

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów podlegających ocenie:

I etap– analiza i weryfikacja dokumentów wymienionych w pkt. V.1. „ogłoszenia o naborze”;

II etap– ocena sprawności fizycznej i próby wydolnościowej;

III etap– ocena pozostałych dokumentów wymienionych w pkt. V.2. „ogłoszenia o naborze”

IV etap– rozmowa kwalifikacyjna;

V etap– ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Harmonogram naboru

I etap

Czynność/zadanie

Data

Godzina

Miejsce

- złożenie dokumentów wymienionych w pkt. V.1.

do dnia 12 grudnia 2019 r.

do 1530

Komenda Powiatowa PSP w Lęborku

- analiza i weryfikacja dokumentów

do dnia 16 grudnia 2019 r.

do 1530

Komenda Powiatowa PSP w Lęborku

 (bez udziału kandydatów)

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy i Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP  Lęborku: http://strazpozarnalebork.pl/, http://78n31crtll.bip.gov.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń, w holu głównym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37 do dnia 18 grudnia 2019 r.

 

II etap

Czynność/zadanie

Data

Godzina

Miejsce

- próba wydolnościowa (beep test)

19 grudnia 2019 r.

od 0930

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku, ul. P. Skargi 52

- bieg po kopercie

19 grudnia 2019 r.

od 0930

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku, ul. P. Skargi 52

- podciąganie na drążku/ w przypadku kobiet rzut piłką lekarską

19 grudnia 2019 r.

od 0930

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku, ul. P. Skargi 52

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy i Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP  Lęborku: http://strazpozarnalebork.pl/, http://78n31crtll.bip.gov.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń, w holu głównym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37 do dnia 23 grudnia 2019 r.

 

III etap

Czynność/zadanie

Data

Godzina

Miejsce

- złożenie dokumentów wymienionych w pkt. V.2.

31 grudnia 2019 r.

do 1530

Komenda Powiatowa PSP w Lęborku

- ocena ww. dokumentów

02 stycznia 2020 r.

do 1530

Komenda Powiatowa PSP w Lęborku

Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy i Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP  Lęborku: http://strazpozarnalebork.pl/, http://78n31crtll.bip.gov.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń, w holu głównym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37 do dnia 03 stycznia 2020 r.

 

IV etap

Czynność/zadanie

Data

Godzina

Miejsce

- rozmowa kwalifikacyjna

08 stycznia 2020 r.

od 1000

Komenda Powiatowa PSP w Lęborku

Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy i Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP  Lęborku: http://strazpozarnalebork.pl/, http://78n31crtll.bip.gov.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń, w holu głównym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37 do dnia 09 stycznia 2020 r.

 

V etap

Czynność/zadanie

Data

Godzina

Miejsce

- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP

kwiecień 2020 r.

-

Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska podległa Ministrowi Właściwemu do Spraw Wewnętrznych w Gdańsku ul. Kartuska 4/6

 

UWAGA

1. Komendant Powiatowy PSP w Lęborku zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów oraz miejsca odbywania się poszczególnych etapów naboru ze względu na warunki atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne.

2. Komisja kwalifikacyjna przyzna każdemu kandydatowi numer identyfikacyjny, pod którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

3. O przydzielonym numerze identyfikacyjnym kandydat zostanie powiadomiony w siedzibie komendy (w przypadku osobistego złożenia dokumentów) lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS).

4. Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

I ETAP NABORU – analiza i weryfikacja dokumentów w pkt. V.1. (bez udziału kandydatów)

 1. Przegląd i sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonanie w oparciu o ww. wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz wytycznych dotyczących postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

II ETAP NABORU – ocena sprawności fizycznej i próby wydolnościowej

 1. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru poddani zostaną próbie wydolnościowej (beep test) oraz ocenie sprawności fizycznej, które odbywają się w sposób i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej tj. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191 z późn. zm.)

 

Ocena sprawności fizycznej obejmuje:

Mężczyźni:

 1. podciąganie na drążku,
 2. bieg po kopercie,
 3. próbę wydolnościową (beep test).

 

Kobiety:

 1. rzut piłką lekarską,
 2. bieg po kopercie,
 3. próbę wydolnościową (beep test).

 

 1. Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób (konkurencji) oraz uzyskanie wyniku końcowego w przypadku mężczyzn – co najmniej 55 pkt. A w przypadku kobiet – co najmniej 45 pkt. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejszy od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt. (mężczyźni) i 30 pkt. (kobiety). Wynik uzyskany przez kandydata z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej PSP.
 2. Nieprzystąpienie do testów lub ich niezaliczenie powoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

UWAGA:

Przed przystąpieniem do testu każdy kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawności fizycznej.

Komenda Powiatowa PSP w Lęborku nie bierze odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z naborem do służby i uczestnictwem w testach sprawności fizycznej.

 

Opis konkurencji:

Wymagania ogóle.

Próbę wydolnościową przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

 

 

 1. Podciąganie na drążku (mężczyźni):

Wykonanie próby:

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej. Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć. Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg. Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

 

 

 

 

Rzut piłką lekarską (kobiety):

Wykonanie próby:

Kandydat ustawia się przed linią, przodem do kierunku rzutu. Unosi piłkę o wadze 2 kg oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem. Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie, a przed kontaktem piłki z podłożem, powoduje niezaliczenie próby.

 

 1. Bieg po kopercie

Wykonanie próby:

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160–180 cm – podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek). Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A–B–E–C–D–E–A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

 

 

 

 1. Próba wydolnościowa

Wykonanie próby:

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału. Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem. Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer 20-metrowego odcinka.

 

TABELA PUNKTOWA

(przeliczenie uzyskanych punktów)

 

Liczba punktów

Podciąganie się na drążku

(liczba powtórzeń)

Rzut piłką lekarską 2kg

(odległość w metrach)

Bieg po kopercie (czas w sekundach)

Beep test (poziom-liczba odcinków)

75

26

10,00

22,00

12 - 5

74

25

9,90

22,05

12 - 4

73

24

9,80

22,10

12 - 3

72

23

9,70

22,15

12 - 2

71

22

9,60

22,20

12 - 1

70

21

9,50

22,25

11 - 12

69

20

9,40

22,30

11 - 11

68

19

9,30

22,35

11 - 10

67

18

9,20

22,40

11 - 9

66

17

9,10

22,45

11 - 8

65

16

9,00

22,50

11 - 7

64

 

8,90

22,55

11 - 6

63

15

8,80

22,60

11 - 5

62

 

8,70

22,65

11 - 4

61

14

8,60

22,70

11 - 3

60

 

8,50

22,75

11 - 2

59

 

8,40

22,80

11 - 1

58

13

8,30

22,85

10 - 11

57

 

8,20

22,90

10 - 10

56

 

8,10

22,95

10 - 9

55

12

8,00

23,00

10 - 8

54

 

 

23,05

10 - 7

53

 

7,90

23,10

10 - 6

52

 

 

23,15

10 - 5

51

 

7,80

23,20

10 - 4

50

11

 

23,25

10 - 3

49

 

7,70

23,30

10 - 2

48

 

 

23,35

10 - 1

47

 

7,60

23,40

9 - 11

47

 

 

23,45

9 - 10

45

10

7,50

23,50

9 - 9

44

 

 

23,60

9 - 8

43

 

7,40

23,70

9 - 7

42

 

 

23,80

9 - 6

41

 

7,30

23,90

9 - 5

40

9

 

24,00

9 - 4

39

 

7,20

24,10

9 - 3

38

 

 

24,20

9 - 2

37

 

7,10

24,30

9 - 1

36

 

 

24,40

8 - 11

35

8

7,00

24,50

8 - 10

34

 

 

24,60

8 - 9

33

 

6,90

24,70

8 - 8

32

 

 

24,80

8 - 7

31

 

6,80

24,90

8 - 6

30

7

 

25,00

8 - 5

29

 

6,70

25,10

8 - 4

28

 

 

25,20

8 - 3

27

 

6,60

25,30

8 - 2

26

 

 

25,40

8 - 1

25

6

6,50

25,50

7 - 10

24

 

 

25,60

7 - 9

23

 

6,40

25,70

7 - 8

22

 

 

25,80

7 - 7

21

 

6,30

25,90

7 - 6

20

5

 

26,00

7 - 5

19

 

6,20

26,10

7 - 4

18

 

 

26,20

7 - 3

17

 

6,10

26,30

7 - 2

16

 

 

26,40

7 - 1

15

4

6,00

26,50

6 - 10

14

 

 

26,60

6 - 9

13

 

5,90

26,70

6 - 8

12

 

 

26,80

6 - 7

11

 

5,80

26,90

6 - 6

10

3

 

27,00

6 - 5

9

 

5,70

27,10

6 - 4

8

 

 

27,20

6 - 3

7

 

5,60

27,30

6 - 2

6

 

5,50

27,40

6 - 1

5

2

5,40

27,50

5 - 9

4

 

5,30

27,60

5 - 8

3

 

5,20

27,70

5 - 7

2

 

5,10

27,80

5 - 6

1

1

5,00

27,90

5 -5

 

III ETAP NABORU – ocena dokumentów wymienionych w pkt. V.2.

 

Komisja kwalifikacyjna na tym etapie postępowania dokonuje oceny dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i uprawnień oraz określenie związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów. Podstawą do naliczania oraz przyznania punktów jest system punktowy do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w PSP wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz 672).

 

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane preferencje:

 1. szkolenie podstawowe w zawodzie strażak- 20 punktów,
 2. posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 25 punktów,
 3. posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa - 30 punktów,
 4. posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - 15 punktów,
 5. uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.) - 5 punktów,
 6. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 15 punktów,
 7. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP - 5 punktów,
 8. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP + RT - 10 punktów,
 9. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP + RT + RW – 15 punktów,
 10. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r. – 15 punktów.

 

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP - szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej;

RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej;

RW - szkolenie strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

 

 1. ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania – 5 punktów
 2. prawo jazdy kat. C – 5 punktów
 3. prawo jazdy kat. C + E – 10 punktów

 

UWAGA:

Nie będą brane pod uwagę dokumenty tymczasowe, zaświadczenia i oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach, itp.

 

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

 1. Za kwalifikacje wymienione w punktach 1 – 3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 2. Za kwalifikacje wymienione w punktach 5 i 6przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 3. Za kwalifikacje wymienione w punktach 7 – 10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 4. Za kwalifikacje wymienione w punktach 7 – 10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach – w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną PSP (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów - podania i życiorysu);
 5. Za kwalifikacje wymienione w punktach 12 i 13przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 6. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia na tym etapie – 60.

 

UWAGA:

Dokumenty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych lub niespełniających przez kandydata wymogów określonych w ogłoszeniu postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 

 

IV ETAP NABORU – rozmowa kwalifikacyjna

 

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydat do służby okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

a) autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną,

b) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi,

c)wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,

d) szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu  rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata, przyznając mu za każdy element wymieniony w pkt. a), b), c), d) maksymalnie 10 punktów.

Łączna liczba możliwych do zdobycia punktów w tym etapie ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów.

 

V ETAP NABORU – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej

do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

 

Na badanie lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydata, który uzyskał najwyższą liczbą punktów w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadku jeżeli komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie niezdolność do służby kandydata wyłonionego w postępowaniu kwalifikacyjnym, na kolejne badanie skierowany zostanie inny kandydat z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w prowadzonym postępowaniu. Oceny zdolności fizycznej i psychicznej dokona Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska podległa Ministrowi Właściwemu do Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Kartuskiej 4/6, 80-104 Gdańsk.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Kandydat bezpośrednio w siedzibie Komendy może wnieść do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub
  do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości. Komisja rozpatruje zastrzeżenie kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście terminie wskazanym powyżej.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez niego negatywnego wyniku któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnego orzeczenia Pomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej podległej Ministrowi Właściwemu do Spraw Wewnętrznych i Administracji, komisja przedkłada Komendantowi Powiatowemu PSP w Lęborku kandydat do przyjęcia do służby w tut. komendzie
 5. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się w momencie zatwierdzenia przez Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku kandydata do przyjęcia do służby w PSP.

 

UWAGA:

Nieprzystąpienie kandydata w wyznaczonym terminie do kolejnych etapów prowadzonego naboru, wiąże się z wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Terminy i miejsce przeprowadzania kolejnego etapu postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Komendy i Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP  Lęborku:

http://strazpozarnalebork.pl/,       

http://78n31crtll.bip.gov.pl/,
oraz na tablicy ogłoszeń, w holu głównym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37. 

            Zastrzega się zmianę terminów poszczególnych etapów postępowania. Ewentualne zmiany terminów będą niezwłocznie umieszczane na w/w stronach oraz tablicy ogłoszeń.

 

Wymagania stawiane kandydatom do służby w PSP opracowano na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.1499, z późń. zm.).
 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2018 r. poz. 672).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. nr 261 poz. 2191 z późn. zm.).

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. naboru do służby i pracy
(zgodnie z ustawą o PSP z dn. 24 sierpnia 1991r.i Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.)

 

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku (84-300 – Lębork, ul. Stryjewskiego 37, tel. 59 8633 311 fax. 59 8631 599 e – mail: sekretariat.lebork@straz.gda.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@straz.gda.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naboru do służby i pracy wraz z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego i przyszłych naborów, mających na celu wypełnienie obowiązku w tym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
  i c) Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy i podmioty na mocy przepisów odrębnych ustaw oraz podmioty przetwarzające na rzecz administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do treści swoich danych,

b) sprostowania swoich danych,

c) usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531-03-00, fax. 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

Załączniki

  Zalaczniki_do_nabor...SP_Lebork.pdf 719,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_po_I_etapie_..._18122019.pdf 336,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_po_II_etapie..._18122019.pdf 476,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_wynikow_..._03012020.pdf 225,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_wynikow_..._09012020.pdf 234,7 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się