Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
inne  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
stażysta  
E-mail
 
Telefon
59 8633311 w. 31  
Fax
 
Data składania
2018-04-10  
Data wygaśnięcia
2018-12-31  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
lęborski  
Gmina
Lębork
Miasto
Lębork  
Ulica
ul. Mieczysława Stryjewskiego  
Numer budynku
37  

PK. 1110.3.1.2018.ME                                                                       Lębork, dnia 28 marca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LĘBORKU NA ROK 2018

 

 1. INFORMACJE WSTĘPNE:

 1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko STAŻYSTA (STRAŻAK) w służbie przygotowawczej w codziennym systemie służby (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich) z możliwością awansowania na wyższe stanowiska służbowe po kolejnych latach służby.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku, zwanej dalej „komisją”, która zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

 3. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym

 2. Test sprawności fizycznej (przed rozpoczęciem etapu kandydat okazuje dokument potwierdzający tożsamość)

 3. Rozmowa kwalifikacyjna (przed rozpoczęciem etapu kandydat okazuje dokument potwierdzający tożsamość)

 4. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 1. Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, przeprowadza test sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną.

 2. Nabór do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku rozpoczyna się z dniem ogłoszenia.

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 1

Rodzaj stanowiska: stażysta

Stanowisko docelowe (etatowe): starszy inspektor

System pełnienia służby: codzienny (system 8-godzinny)

Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37

 

 1. OPIS STANOWISKA:

 1. Planowanie potrzeb materiałowo-technicznych.

 2. Kierowanie całokształtem zagadnień związanych z administrowaniem i eksploatacją obiektów, wyposażeniem pomieszczeń w sprzęt i urządzenia, dokonywanie napraw
  i konserwacji, przeprowadzanie okresowych przeglądów i atestacji obiektów i sprzętu
  w nich zainstalowanego i będących na wyposażeniu Komendy.

 3. Prowadzenie gospodarki materiałowej według zasad określonych w przepisach szczegółowych, prowadzenie wymaganej dokumentacji, m.in.: kartotek ilościowych materiałów biurowych, materiałów jednorazowego i szybkiego zużycia, prowadzenie kartotek przedmiotów zdanych.

 4. Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych.

 5. Uczestniczenie w postępowaniach wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 6. Przygotowywanie wniosków i wystąpień do urzędów gmin i miast, instytucji
  i osób fizycznych o dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP i jednostek OSP.

 7. Współpraca z urzędami gmin i miast w zakresie ustalania wysokości środków na ochronę przeciwpożarową, ustalanie potrzeb finansowania z budżetu państwa jednostek OSP.

 8. Planowanie i wyposażanie Komendy Powiatowej PSP w sprzęt, odzież, umundurowanie, środki czystości i higieny, sprzęt gaśniczy do ochrony obiektów, sprzęt biurowo-administracyjny, itp.

 9. Prowadzenie magazynu sprzętu mobilizacyjnego w tym:

 1. prowadzenie ewidencji sprzętu,

 2. przyjmowanie i wydawanie sprzętu,

 3. sporządzanie wymaganej dokumentacji,

 4. zabezpieczenie przechowywanego sprzętu przed zniszczeniem, zepsuciem i kradzieżą oraz dokonywanie bieżącej konserwacji.

 1. Występowanie z wnioskami do bezpośredniego przełożonego wynikającymi z analizy stanu technicznego sprzętu, obiektów, budynków, strażnicy.

 2. Prowadzenie dokumentacji na przejazd z budżetu państwa dla strażaków i członków ich rodzin, naliczanie równoważnika pieniężnego w zamian za niewykorzystany przejazd strażaków oraz członków ich rodzin na koszt jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej publicznymi środkami komunikacji.

 3. Prowadzenie gospodarki mundurowej, planowanie potrzeb i ich realizacja oraz naliczanie równoważnika pieniężnego za niewydane przedmioty umundurowania dla strażaków.

 4. Nadzór nad eksploatacją i gospodarką przez strażaków sprzętem i urządzeniami pożarniczymi.

 5. Planowanie wyposażania pomieszczeń w sprzęt biurowy i gospodarczy oraz techniczne środki pracy, prowadzenie stosownej dokumentacji.

 6. Uzgadnianie, aktualizowanie, przekazywanie danych do kartotek finansowych prowadzonych przez stanowisko finansowe.

 7. Opracowywanie analiz i informacji statystycznych z zakresu komórki organizacyjnej.

 

 1. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 1. Wymagania stawiane kandydatom reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.):

 1. posiada obywatelstwo polskie,

 2. niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,

 3. korzysta z pełni praw publicznych,

 4. posiada co najmniej średnie wykształcenie,

 5. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe właściwemu Ministrowi ds. Wewnętrznych po zakończeniu ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego),

 6. uregulowany stosunek do służby wojskowej (tzn. po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej. Warunek ten nie dotyczy kobiet).

 1. Dodatkowe preferencje dotyczące kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku logistycznym,

 2. praktyczna znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 3. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

 4. prawo jazdy kat. B,

 5. umiejętność obsługi i prowadzenia stron internetowych.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (podpisane własnoręcznie)

 2. Życiorys (podpisane własnoręcznie)

 3. Kserokopie:

 1. świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

 2. dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;

 3. dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

 4. książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, kopie tych stron książeczki wojskowej, które uwidaczniają dane osobowe kandydata, informacje o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (wpis przeniesiony do rezerwy) lub zaświadczenie z WKU o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

 1. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy lub w pokoju nr 102 (Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37

 1. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej danej jednostki i w jej siedzibie.

Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy lub w pokoju nr 102 (Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37

 1. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy lub w pokoju nr 102 (Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37

 1. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy lub w pokoju nr 102 (Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37

 1. Aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej i teście sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu (koszt badań pokrywa zainteresowany).

 2. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i niewnoszeniu roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej.

Druk do pobrania na stronie internetowej Komendy lub w pokoju nr 102 (Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowych) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37

 

UWAGA:

Dokumenty określone w pkt. 1, 2 oraz pkt. 4 – 7 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić adnotację: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.

Informujemy, że wymagane oświadczenia można pobrać ze strony internetowej komendy (http://strazpozarnalebork.pl/) lub w komórce ds. kadrowych Komendy Powiatowej PSP w Lęborku (od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30).

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania oraz wzorów dokumentów można uzyskać w Komendzie Powiatowej PSP w Lęborku ul. Stryjewskiego 37 pokój 102 (Samodzielne Stanowisko Pracy ds. kadrowych), Tel. (59) 863 33 66 wew. 31 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30).

Po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny wykorzystywany podczas całego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wymaganych dokumentów w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Komendy osobiście, pokój nr 101 lub za pośrednictwem poczty na adres:
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
84 – 300 Lębork
ul. Stryjewskiego 37


 z dopiskiem „Nabór do służby – Imię i Nazwisko”

UWAGA:

Oferty otrzymane po terminie (za datę przyjęcia oferty liczy się data wpływu wymaganych dokumentów do Komendy Powiatowej PSP w Lęborku) lub niekompletne, w tym z niepodpisanymi dokumentami przez kandydata nie będą brane pod uwagę.

 

 1. INNE DANE:

 1. Komisja zakwalifikuje do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Lęborku osoby, które zaliczając cały proces kwalifikacyjny, osiągną najlepsze wyniki.

 2. Listy   kandydatów  zakwalifikowanych do kolejnych etapów postępowania, zawierające numery kandydatów wraz z wyznaczonym terminem kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego będą zamieszczane na stronie internetowej Komendy i Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP Lęborku:

http://strazpozarnalebork.pl/,

http://78n31crtll.bip.gov.pl/,
oraz na tablicy ogłoszeń, w holu głównym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37. 

 1. Ofertę odrzuconą kandydat będzie mógł odebrać w komórce ds. kadrowych w terminie
  14 dni od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

P R Z E B I E G P O S T Ę P O W A N I A K W A L I F I K A C Y J N E G O

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów podlegających ocenie:

I etap – analiza dokumentów – który odbędzie się w dn. 12-13 kwietnia 2018 r.

(bez udziału kandydatów)

II etap – ocena sprawności fizycznej – który odbędzie się w dn. 16-17 kwietnia 2018 r.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna – który odbędzie się w dn. 19-20 kwietnia 2018 r.

 

I ETAP NABORU – analiza dokumentów (bez udziału kandydatów)

 1. Przegląd i sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonanie w oparciu o ww. wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz wytycznych dotyczących postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.

 2. Ocena dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i uprawnień oraz określenie związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów.

 

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 1. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. kurs podstawowy (kopia świadectwa ukończenia kursu) - 15 punktów

 2. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. kurs uzupełniający (podoficerski) (kopia świadectwa ukończenia kursu) - 20 punktów

 3. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (kopia świadectwa ukończenia kursu) - 20 punktów

 4. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. technik pożarnictwa (kopia dyplomu uzyskania tytułu technika pożarnictwa) - 25 punktów

 5. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej tj. inżynier pożarnictwa (kopia dyplomu) - 30 punktów

 6. wykształcenie wyższe, inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (kopia dyplomu) - 15 punktów

 7. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 757 ze zmianami) (kopia dyplomu) - 15 punktów

 8. wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 punktów

 9. Dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym bądź obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór - 15 punktów

 

UWAGA:

Nie będą brane pod uwagę dokumenty tymczasowe, zaświadczenia i oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach, itp.

 

Wyjaśnienie liczenia punktów:

  1. Za kwalifikacje wymienione w punktach a) – e) przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu.

  2. Za kwalifikacje wymienione w punktach f) – g) punkty sumuje się.

  3. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia na tym etapie – 60.

 

UWAGA:

Dokumenty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych lub niespełniających przez kandydata wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

II ETAP NABORU – ocena sprawności fizycznej

 1. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru poddani zostaną próbie wydolnościowej i testom sprawności fizycznej, które odbywają się w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Ocena sprawności fizycznej obejmuje:

Mężczyźni:

 1. próbę wydolnościową – zmodyfikowana metoda harwardzka,

 2. test sprawności fizycznej, w tym:

- podciąganie na drążku,

- bieg na 50 m,

- bieg na 1 000 m.

Kobiety:

 1. próbę wydolnościową – zmodyfikowana metoda harwardzka,

 2. test sprawności fizycznej, w tym:

- siady proste z leżenia tyłem,

- rzut piłką lekarską,

- bieg wahadłowy 4x10 m.

 

 1. Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 2. Nieprzystąpienie do testów lub ich niezaliczenie powoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

UWAGA:

Przed przystąpieniem do testu każdy kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości (z fotografią) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Komenda Powiatowa PSP w Lęborku nie bierze odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z naborem do służby i uczestnictwem w testach sprawności fizycznej.

 

Opis konkurencji:

 1. Próba harwardzka:

Wykonanie próby:

- ćwiczenie przeprowadza się w stroju sportowym,

- polega na wejściu na stopień o wysokości: 40 cm dla mężczyzn i 30 cm dla kobiet),

- metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę,

- czas trwania pełnego ćwiczenia wynosi: 5 minut dla mężczyzn i 4 minuty dla kobiet.

W czasie określonym powyżej badany wchodzi na stopień o wysokości określonej powyżej w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłożu, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłożu), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstotliwości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min. po zakończeniu próby, następnie od 2 min. oraz od 4 min. (3 pomiary przez 30 s). Następnie wylicza się wskaźnik wydolności.

 

Wskaźnik sprawności oblicza się następująco:

               czas pracy w s x 100

Fl = ---------------------------------------------------

      2 x suma trzech pomiarów tętna

Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej – ocena „harvard step-up test”:

Wskaźnik wydolności:

Wynik - Ocena

50-55

Słaby

56-64

Dostateczny

65-79

Przeciętny

80-89

Dobry

90 i powyżej

Bardzo dobry

 

Kandydat, który nie jest w stanie wykonać próby w określonym czasie, nie osiągnie wymaganego minimalnego wskaźnika wydolności oraz jeżeli prowadzący ćwiczenie przerwie je z uwagi na fakt, że kandydat w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu ćwiczenia – nie zalicza próby i nie jest dopuszczony do testu sprawności fizycznej.

 

UWAGA:

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie min. 80. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

 

 1. Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Każdy kandydat ma prawo do dwukrotnego odbycia każdej z prób sprawnościowych, zalicza się wynik korzystniejszy.

Test sprawności fizycznej składa się z trzech konkurencji:

 

Mężczyźni:

 1. podciąganie na drążku – ilość powtórzeń zaliczająca próbę – 12.

Drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej. Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie
na drążku (nachwytem lub podchwytem) - ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Rozpoczęcie próby następuje na znak oceniającego. Kandydat wykonuje podciągnięcia tak, by broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca

nóg i tułowia.

 1. bieg na dystansie 50 m – czas zaliczający próbę – nie dłuższy niż 6,90 sekundy.

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

 1. bieg na dystansie 1000 m – czas zaliczający próbę – nie dłuższy niż 3 minuty 29 sekund.

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są na punkty określone w tabeli ww. rozporządzenia. Ocenę wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów, bez uwzględnienia punktów preferencyjnych.

 

Kobiety:

 1. siady proste z leżenia tyłem – ilość powtórzeń zaliczająca próbę – 20.

Ćwiczący przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) – ręce wzdłuż tułowia, nogi ustabilizowane (mogą być w lekkim rozkroku), współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych lub ćwiczący umieszcza je pod szczebelkami drabinek. Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.

 1. rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy – próba zaliczona po rzucie na odległość co najmniej 7,80 m.

Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem. Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę.

 1. bieg wahadłowy 4 x 10 m – czas zaliczający próbę – nie dłuższy niż 14,40 sekundy.

Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki (klocka). Na sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, na której ustawiona jest chorągiewka (klocek). Po obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę. Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami.

 

UWAGA:

Niezaliczenie którejkolwiek próby nie dopuszcza kandydata do kolejnej oraz eliminuje go z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Warunkiem pozytywnego zaliczenia próby jest uzyskanie wskazanego czasu lub ilości powtórzeń określonego przy danym ćwiczeniu.

 

III ETAP NABORU – rozmowa kwalifikacyjna

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydat do służby okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (ze zdjęciem).

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

a) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie,

b) motywację do podjęcia służby w PSP,

c) zdolność analitycznego myślenia,

d) umiejętność planowania i organizowania pracy.

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata, przyznając mu maksymalnie 12,5 punktów.

Łączna liczba możliwych do zdobycia punktów w tym etapie wynosi 26 pkt., którą ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

IV ETAP NABORU – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej

do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

 

Na badanie lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydata, który uzyskał najwyższą liczbą punktów w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadku jeżeli komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie niezdolność do służby kandydata wyłonionego w postępowaniu kwalifikacyjnym, na kolejne badanie skierowany zostanie inny kandydat z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w prowadzonym postępowaniu.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Kandydat bezpośrednio w siedzibie Komendy może wnieść do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub
  do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości. Komisja rozpatruje zastrzeżenie kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście terminie wskazanym powyżej.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez niego negatywnego wyniku któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. Po zakończeniu etapów postępowania kwalifikacyjnego, tj. oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, testu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej, komisja sporządza arkusz zbiorczej oceny kandydatów i przedkłada go wraz z arkuszami indywidualnych ocen kandydatów Komendantowi Powiatowemu PSP w Lęborku.

 4. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży w Lęborku listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

UWAGA:

Nieprzystąpienie kandydata w wyznaczonym terminie do kolejnych etapów prowadzonego naboru, wiąże się z wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Terminy i miejsce przeprowadzania kolejnego etapu postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Komendy i Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP Lęborku:

http://strazpozarnalebork.pl/,

http://78n31crtll.bip.gov.pl/,
oraz na tablicy ogłoszeń, w holu głównym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku ul. Stryjewskiego 37. 

Zastrzega się zmianę terminów poszczególnych etapów postępowania. Ewentualne zmiany terminów będą niezwłocznie umieszczane na w/w stronach oraz tablicy ogłoszeń.

 

Wymagania stawiane kandydatom do służby w PSP opracowano na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz.1204, z późń. zm.)

 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2016 r. poz. 30 z późn. zm.)

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. nr 261 poz. 2191 z późn. zm.).

Załączniki

  1. Przetwarzanie da...wych_2018.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Publkacja wyników_2018.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Korzystanie z pr...nych_2018.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Niekaralność_2018.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. Oświadczenie - ...rawności.doc 28 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie wynikó...kacyjnego.pdf 239,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_wynikow_..._17042018.pdf 296,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_wynikow_..._20042018.pdf 168,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_koncowe.pdf 216,75 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się