Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Modernizacja placów manewrowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku 84-300 Lębork, ul. Stryjewskiego 37  
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia terenu oraz nawierzchni z kostki brukowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
lęborski  
Ulica
ul. Mieczysława Stryjewskiego  
Numer budynku
37  
Data publikacji od
2016-05-13  
Data publikacji do
2018-01-10  
Termin składania ofert
2016-05-31 09:00  

      PT.2370.1.1.2016                                   Lębork, dnia 23 maja 2016 roku

 

WYKONAWCY

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Modernizacja placów manewrowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku”.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku działając zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz 2164) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 121540 – 2016 z dnia 13 maja 2016 roku, na stronie internetowej www.strazpozarnalebork.pl w zakładce Zamówienia Publiczne oraz na stronie BIP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

 

Zmianie podlega załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

 

 

Powyższa zmiana specyfikacji nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,
w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.   

 

 

 

Nr sprawy PT.2370.01.16                                                                                                          Lębork 13 maja 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- roboty budowlane

(Internet)

 

data zamieszczenia: 13.05.2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, ul. Stryjewskiego 37, 84-300, Lębork
woj. pomorskie, tel. 59 863 33 11, 59 863 33 66 fax. 59 863 15 99

 

II. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.


III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.strazpozarnalebork.pl/

http://78n31crtll.bip.gov.pl/

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, ul. Stryjewskiego 37. Roboty polegają na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC, wykonanie studzienek drenarskich z kręgów betonowych oraz studzienek z karbowanych rur, montaż separatora
i osadnika. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie nowej nawierzchni terenu, tj. rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszyw następnie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.


 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia: do dnia 14 października 2016 roku.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

 

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż
6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Ocena zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawcy wykażą się, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 robót budowlanych o wartości min. 300 tyś zł za każdą odpowiadających swym rodzajem zamawianym pracom. Udokumentuje to kserokopiami dokonania odbioru robót lub referencjami od Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

 

 

 

3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie oddelegują do wykonania przedmiotu zamówienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci instalacji sanitarnych. Ocena będzie dokonana na podstawie formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

 

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

5) Inne warunki:

1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

 

2. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

 

3. Parafowany wzór umowy (na każdej ze stron) załącznik nr 5 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

 

4. Podpisane oświadczenie załącznik nr 4 do SIWZ stanowiące, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art.24 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.). Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

 

5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

 

6. Podpisane oświadczenia w załączniku nr 2 do SIWZ w punktach 12,13,14,15 przez osobę uprawnioną. Ocena dokonana zostanie wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.

 

 

VIII. Informacje na temat wadium.

 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

 

Cena – 98 pkt.

Okres gwarancji – 2 pkt.

 

X. Miejsce i termin składania ofert.

 

Termin składania ofert do dnia 31.05.2016 r. do godz. 900, na adres Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, 84 – 300 Lębork, ul. Stryjewskiego 37 pokój nr 101 – Sekretariat.

 

XI. Termin związania ofertą.

 

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

  1. . Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

  2. . Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6
i 7 lub art. 134, ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVII. POZOSTAŁE INFORMACJE.

 

1) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

2) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki

  SIWZ,załączniki.zip 96,53 KB (zip) szczegóły pobierz
  Projekt,specyfikacje,rzuty.zip 4,62 MB (zip) szczegóły pobierz
  Kosztorys ofertowy drogowy.pdf 25,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kosztorys ofertowy ...wodnienie.pdf 320,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 - ...ór umowy.pdf 338,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie treści siwz.pdf 353,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienie treści siwz II.pdf 169,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wybór oferty.pdf 348,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się